Term: Barcelona: Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional